Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Doijer & Kalff B.V.

1. Doijer & Kalff

Doijer & Kalff is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doijer & Kalff B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  50429663. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen DK.

Het in deze algemene voorwaarden genoemde handelsplatform is de website van Doijer & Kalff te vinden onder www.doijerkalff.nl. DK werkt onder een AFM Vergunning.

DK werkt voor de opslag van de edelmetalen samen met De Nederlandse Kluis B.V. en Brink’s Switzerland Ltd. (hierna te noemen opslagpartner).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen). De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant zich bedient, wordt door DK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en geldt voor alle klanten, hierna genoemd als accounthouder(s), met een trade account of wealth account bij DK in Nederland, België en andere landen.

3. Dienstverlening

De dienstverlening van DK richt zich op de handel in edelmetaal, opslag van edelmetalen, evenals bijbehorende diensten. DK heeft het recht kosten en of vergoedingen bij accounthouders in rekening te brengen voor de geleverde diensten. De tarieven van de dienstverlening zijn te vinden op de website van DK.

Accounthouders van DK dienen zelf na te gaan of een belegging in edelmetaal passend is. DK verstrekt geen (beleggings)adviezen over beleggen in edelmetaal of andere assets. Voor advies kunt u het beste een beleggingsadviseur raadplegen. DK draagt in geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen omtrent beleggingen van accounthouders.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

4. Account

Om werkelijk te kunnen handelen via een account dient eerst een trade of wealth account bij DK geopend te worden. De kosten van een account staan vermeld op de website wanneer u een trade of wealth account opent. Documenten zoals een kopie legitimatiebewijs dient de accounthouder aan te leveren aan DK. Zakelijke accounthouders dienen een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen bij DK en waar nodig een UBO-verklaring.

DK is gerechtigd, en wordt voor zover nodig hierbij (door middel van het accepteren van deze Algemene Voorwaarden) door de accounthouder gemachtigd, om alles te doen wat in redelijkheid nodig is om de door de accounthouder verstrekte gegevens en identiteit te verifiëren.

De kosten voor de opslag van goud en/of zilver zal per kwartaal worden geïncasseerd door DK van het opgegeven rekeningnummer in het account. De incasso zal plaatsvinden rond de 25ste van de maand die volgt na een kwartaal.

Wanneer incasso niet mogelijk is door bijvoorbeeld saldo tekort of andere redenen dan is DK bevoegd om uw positie of een deel ervan te verkopen waardoor de kosten van het account kunnen worden ingehouden. De verkoop zal tegen de dan geldende terugkoopprijzen, zoals bekend op de website van DK, plaatsvinden. Het dan nog eventueel openstaande bedrag zal op de accounthouder worden verhaald.

De accounthouder dient de gegevens in het account direct na het openen nauwgezet te controleren en eventuele onjuistheden aan DK te melden. Wanneer de accounthouder eventuele onjuistheden niet meldt dan zijn de mogelijk schades, risico’s en gevolgen hiervan voor rekening van de accounthouder.

In een dergelijke situatie is DK gerechtigd het account direct te sluiten. De posities zullen worden verkocht tegen de dan geldende terugkoopprijzen. Wijzigingen ter correctie in de gegevens dient de accounthouder tijdig (binnen 2 werkdagen) door te geven aan DK.

DK dient conform wetgeving diverse informatie van accounthouders vast te leggen. Tevens is er een bewaarplicht voor een bepaalde periode van toepassing. Accounthouders geven DK toestemming door het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

De gegevens worden door DK alleen gebruikt voor de bedrijfsvoering van DK. Een uitzondering hierop is van toepassing wanneer de wet, een bevoegde autoriteit of gerechtelijke uitspraak anders bepalen.

Aan- en verkoop orders door accounthouders worden bevestigd per email. Accounthouders dienen direct de gegevens van een order te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden of afwijkingen dienen door de accounthouder direct te worden gemeld bij DK.

Volledig opgegeven aan- of verkooporders kunnen niet meer worden teruggedraaid of herroepen. De opdracht die in behandeling is of is gerealiseerd, kan niet door de accounthouder worden herroepen met een beroep op wettelijke bepalingen inzake bedenktijd bij een koop op afstand, omdat de opdracht betrekking heeft op zaken waarvan de prijs onderhevig is aan fluctuaties op de financiële markten.

Meldingen over foutieve orders of onregelmatigheden in de orders dienen te worden gemaild naar info@doijerkalff.nl en vervolgens per telefoon op 010 – 254 0080 aan DK te worden gemeld. Wanneer een accounthouder een hierboven bedoelde tekortkoming niet binnen 2 uur na de order meldt dan komt de eventuele schade voor rekening van de accounthouder.

Er gelden zogenaamde openingstijden om te kunnen aan- en verkopen. Op maandag tot en met vrijdag is dat mogelijk tussen 8.30 en 17.00 uur. Op feestdagen is het niet mogelijk om orders uit te voeren. DK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het account.

De handelingen (aan- en verkopen) van de accounthouder vallen onder de verantwoordelijkheid van accounthouder. DK geeft geen beleggingsadviezen en de accounthouder dient zich te beseffen dat alle handelingen voor risico van de accounthouder zijn. DK wordt volledig gevrijwaard van alle risico’s omtrent de handelingen van accounthouders.

Accounthouders dienen zorgvuldig af te wegen of een belegging in goud of zilver voor hun geschikt is op basis van ervaring, risicobereidheid, beleggingshorizon, financiële positie en andere omstandigheden zoals wisselkoersrisico.

DK is gerechtigd alle verplichtingen die voortkomen uit enige overeenkomst met de accounthouder op te schorten dan wel te doen laten vervallen indien er sprake is van overmacht. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld  waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden.  Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen.

5. Veiligheid

Accounthouders hebben bij het aanmaken van hun account een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Accounthouders zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van het account. Accounthouders dienen ervoor te zorgen dat de inloggegevens niet op de PC, tablet, smartphone of andere middelen worden opgeslagen of onthouden.

Verzoeken via de email of telefoon om inloggegevens vrij te geven dienen te worden genegeerd. Mocht u toch benaderd worden voor een dergelijk verzoek neem dan telefonisch contact op met DK. DK is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen wanneer derden toegang hebben gekregen tot uw account.

DK zal conform de wet genoodzaakt zijn om informatie over de gegevens van het account op te slaan. Deze informatie zal conform de wettelijke termijn bewaard worden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord.

6. Betalingen en Uitbetalingen

Betalingen van aankooporders vanuit het trade account verlopen via Ideal voor de Nederlandse markt en via een bankoverschrijving voor accounthouders uit andere landen. Voorwaarde is dat deze handmatige overschrijving direct gedaan dient te worden. Alle betalingen van orders in het wealth account vinden plaats per bankoverschrijving.

De gebruikte rekening voor deze betaling is tevens de rekening (hierna te noemen tegenrekening) die DK gebruikt voor uitbetalingen wanneer er een verkooporder wordt uitgevoerd. De rekening dient op naam te staan van de accounthouder, een IBAN rekening te zijn en dient bij een erkende bankinstelling te lopen. Bij het invullen van de velden om een account te openen dient de accounthouder tevens dit specifieke bankrekening nummer in te vullen.

Wanneer de rekening, en daarmee tevens de tegenrekening, niet conform de hierboven gestelde tenaamstelling is geopend en/of betaald dan kan uw account worden geblokkeerd en zal gestart worden met een onderzoek.

Voor het wijzigen van een tegenrekening / IBAN-nummer geldt een aparte procedure. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van DK. Wanneer een accounthouder via het account een aankooporder heeft uitgevoerd kan DK een verzoek in dienen voor meer informatie. De accounthouder zal direct gehoor geven aan verzoeken voor extra informatie door DK.

Wanneer de accounthouder een verkooporder uitvoert dan zal DK zo spoedig mogelijk de order uitvoeren en het geld terug storten op de tegenrekening van de accounthouder. Betaling door DK zal uiterlijk binnen 5 werkdagen worden gedaan. Wanneer DK een promotieactie heeft, zoals een gratis gram goud in het account, dan kan de accounthouder de gratis gram niet verkopen zolang de accounthouder niet minimaal 100 gram goud heeft ingekocht. In uw account onder order overzicht zal de status naar “terugbetaald” worden gezet wanneer het bedrag is over gemaakt.

7. Prijzen en Kosten

De aankoop- en terugkoopprijzen van fysiek goud en zilver staan op de website van DK vermeld. Voor goud geldt een aankoopprijs van 0,7%, met een minimumpremie van €4,90 per 10 gram boven de spotprijs (laatprijs). Voor zilver geldt een aankoopprijs van 4% boven spotprijs (laatprijs), met een minimumpremie van €39 per kg. In de getoonde aan- of verkoopprijzen op de website van DK zijn de hierboven genoemde opslagen verwerkt.

De terugkoopprijs voor goud is 1% onder spotprijs (biedprijs). Voor zilver geldt een terugkoopprijs die is gebaseerd op 4% onder spotprijs (biedprijs). Accounthouders dienen zich te beseffen dat er een verschil is tussen de aankoopprijs en de vaste terugkoopprijs door DK. Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden accepteren de accounthouders deze zogenaamde spread of verschil. De getoonde terugkoopprijzen in het account van DK zijn de hierboven genoemde opslagen verwerkt.

DK werkt met bied- en laatprijzen. De aankoop- of verkoopprijzen worden gebaseerd op de laatprijs (ook wel ask prijs genoemd). De terugkoopprijzen worden gebaseerd op de biedprijs (ook wel bid prijs genoemd).

Wanneer een accounthouder een verkooporder (positie verkopen) invoert dan wordt de order, wanneer de order is ingegeven en akkoord is gegaan met het bedrag en de voorwaarden, voor de dan getoonde prijs uitgevoerd. Het terugdraaien van de order is niet meer mogelijk.

Posities (aankopen van goud en of zilver) van de accounthouders worden opgeslagen bij de opslagpartner van DK, De Nederlandse Kluis en Brink’s Switzerland Ltd. De posities zijn volledig verzekerd via de opslagpartner. Per kwartaal zullen de kosten van opslag door DK worden geïncasseerd van de tegenrekening van de accounthouder.

De kosten voor de beveiligde en verzekerde opslag in het trade account bedragen 0,6% over de vervangingswaarde van goud en 0,8% over de vervangingswaarde van zilver per jaar of per kwartaal 0,15% voor goud en 0,20% voor zilver. Er geldt een minimum opslag fee van €14,95 per kwartaal wanneer een accounthouder een positie heeft. De percentages zijn op jaarbasis, te verrekenen op dagbasis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Londen FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

De kosten voor de beveiligde en verzekerde opslag in het wealth account bedragen 0,4% over de vervangingswaarde van goud en 0,6% over de vervangingswaarde van zilver per jaar of per kwartaal 0,10% voor goud en 0,15% voor zilver. De percentages zijn op jaarbasis, te verrekenen op dag basis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Londen FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

Uitlevering van posities is mogelijk. Hiervoor geldt een aparte procedure waarbij de hoeveelheid goud de kosten van uitlevering bepalen en uitlevering vanaf 100 gram mogelijk is. De kosten of handelingsfee voor de uitlevering van goud bedragen 3% op de spotprijs van goud met een minimum van €150. Wealth accounthouders kunnen goud laten uitleveren in eenheden van 1 kilogram. De uitlevering voor posities in het wealth account hebben een handelingsfee van 1,3% op de spotprijs van goud.

Fouten in het systeem mogen noch voor de accounthouder als voor DK resulteren in een voordeel voor een der partijen. Wanneer er zich een fout voordoet, gaan zowel de accounthouder als DK er mee akkoord dat de order dusdanig wordt aangepast waardoor de order wordt uitgevoerd zoals deze was bedoeld.

8. Het product Goud en Zilver

DK koopt het goud en/of zilver aan voor haar accounthouders bij professionele marktpartijen. Het product goud zal minimaal 99,5% aan zuiverheid hebben. Voor het product zilver geldt een minimale zuiverheid van 99,9%. Het goud bestaat uit goudbaren van 1, 10, 50, 100, 250, 500 en 1000 gram. Het zilver wordt gevoerd in de vorm van zilverbaren van 1 kilogram / 1000 gram.

Het product goud wordt per 10 gram verkocht en het product zilver per kilo in het trade account. In het wealth account wordt goud per kilo gekocht en verkocht en zilver per 25 kilo. Wanneer de accounthouder 10 gram goud (voorbeeld) koopt dan zal de positie bestaan uit 10 gram 100% zuiver goud. Dit betekent dat de positie kan bestaan uit 10,050251 gram met een zuiverheid van 99,5%. Voor zilver geldt hetzelfde uitgangspunt.

Alle aankopen van posities door accounthouders worden door DK of gelieerde ondernemingen fysiek ingekocht en op naam van de accounthouder opgeslagen. Op basis van unieke nummers worden de posities van accounthouders een op een toegewezen in het depot.

9. Eigendom

Het goud en zilver van accounthouders is eigendom van de accounthouders. Wanneer posities in goud en of zilver worden verkocht via het account dan is DK gerechtigd de positie door te verkopen aan andere accounthouders. In het depot zal dan opnieuw de positie in goud en of zilver op naam van de kopende accounthouder worden gezet.

De posities van de accounthouders zijn volledig toegewezen. Jaarlijks zal een onafhankelijke en deskundige auditor de posities van klanten toetsen op hoeveelheid en zuiverheid. De resultaten van de audit zijn alleen opvraagbaar door accounthouders.

Bij een faillissement van DK of opslagpartner blijven de posities in goud en of zilver eigendom van de accounthouders. Wanneer een opslagpartner failliet gaat is DK gerechtigd om tegen dezelfde voorwaarden een vervangende partij(en) aan te stellen. Accounthouders zullen hierover direct worden geïnformeerd. Wanneer er geen passende vervangende partners worden gevonden dan dienen de posities van de accounthouders te worden verkocht. De aan te houden termijn hiervoor is 4 weken.

De posities van de accounthouders zijn inzichtelijk via de accounts en opvraagbaar bij DK ter verificatie. DK zal geen posities van accounthouders verpanden, uitlenen of in enige andere wijze vermarkten totdat de accounthouder zijn/haar positie verkoopt.

Op de rechtsverhouding tussen DK en opslagpartner zijn de onderlinge afspraken tussen de drie partijen van toepassing. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een contract tussen de partijen. De verzekering van de opgeslagen posities van accounthouders vallen onder verantwoordelijkheid van de opslagpartner. De posities zijn 100% verzekerd tegen diefstal en schade.

Het laatste nieuws

Doijer & Kalff, één van de grootste aanbieders van edelmetalen in West-Europa, is jouw betrouwbare en stabiele partner voor het kopen, opslaan en verkopen van edelmetaal.

Zilverprijs stijgt 4,5%
Zilver 22-01-2022

Zilverprijs stijgt 4,5%

Zilverprijs stijgt 4,5%

Inflatie december 2021 naar 6,4%
Goud 08-01-2022

Inflatie december 2021 naar 6,4%

Inflatie december 2021 naar 6,4%

Goudprijs is in 2021 met 3,8% gestegen
Goud 31-12-2021

Goudprijs is in 2021 met 3,8% gestegen

Goudprijs is in 2021 met 3,8% gestegen