Open voor orders

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Doijer & Kalff B.V.

1. Begrippen

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b. Account: de online registratie van de Accounthouder en diens Posities bij DK;
c. Accounthouder: iedere partij die een overeenkomst terzake de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen met DK sluit. Indien sprake is van meerdere accounthouders ten aanzien van één Overeenkomst, dan zijn zij allen hoofdelijk gebonden.
d. Edelmetalen: onder edelmetalen wordt in deze Algemene Voorwaarden uitsluitend verstaan goud en zilver;
e. Overeenkomst: enige overeenkomst tussen DK en Accounthouder tot  de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen;
f. DK: Doijer & Kalff B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  50429663, werkend onder AFM Vergunning met nummer 12041352;
g. Website: de door DK gebruikte website: www.doijerkalff.nl ;
h. Opslagpartner: Brink’s Switzerland Ltd., dan wel een andere door DK aan te wijzen partij;
i. Positie: het Edelmetaal van de Accounthouder;
j. Depot: de locatie van de Opslagpartner waar DK het Edelmetaal opslaat voor de Accounthouders;

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen). De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant zich bedient, wordt door DK uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. DK is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens Accounthouder in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. Accounthouder heeft het recht binnen een maand na toezending van de gewijzigde voorwaarden de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door DK te leveren prestatie wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.

3. Dienstverlening

1. De dienstverlening van DK richt zich op de handel in en opslag van Edelmetalen.
2. DK verstrekt geen (beleggings)adviezen over beleggen in Edelmetaal of andere assets. Voor advies dienen Accounthouders een beleggingsadviseur te raadplegen. Al dan niet op de Website gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief en vrijblijvend. Deze door DK verstrekte vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.
3. Accounthouders van DK dienen zelf na te gaan of een belegging in Edelmetaal voor hen passend is. Het is van belang dat de Accounthouder de kenmerken en risico’s van beleggingen in Edelmetaal goed begrijpt voordat hij een beleggingsbeslissing neemt. Accounthouders dienen daarbij zorgvuldig af te wegen of een belegging in goud of zilver voor hen geschikt is op basis van ervaring, risicobereidheid, beleggingshorizon, financiële positie en andere omstandigheden zoals wisselkoersrisico.
4. De handelingen (aan- en verkopen) van de Accounthouder vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Accounthouder. DK draagt in geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen omtrent aan- en verkopen van Accounthouders. DK is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

4. Account

1. Teneinde het Edelmetaal van DK te kunnen aan- en verkopen dient  een Account bij DK geopend te worden. Aan  het openen en aanhouden van een Account zijn geen kosten verbonden. De kosten van de diensten van DK terzake aan- , verkoop en opslag zijn opgenomen in de Tarievenkaart (https://www.doijerkalff.nl/tarieven/) op de Website.
2. Een Account kan uitsluitend worden aangemaakt en een Accounthouder wordt uitsluitend als zodanig door DK geaccepteerd, indien:
–  DK de identiteit van de (beoogd) Accounthouder heeft vastgesteld aan de hand van de relevante (door de wet voorgeschreven) documentatie; en
– die vaststelling niet tot afwijzing van de (beoogd) Accounthouder door DK leidt.
Indien en voor zover sprake is van een zakelijke (beoogd) Accounthouder, zal tevens (de identiteit van) de UBO moeten worden vastgesteld.  DK behoudt zich het recht voor het aanmaken van een Account te weigeren, zonder nadere opgaaf van redenen.
3. De Accounthouder dient de gegevens in het Account direct na het openen nauwgezet te controleren en eventuele onjuistheden te wijzigen dan wel melden aan DK. Wanneer de Accounthouder eventuele onjuistheden niet wijzigt, c.q. meldt dan zijn de mogelijk schades, risico’s en gevolgen hiervan voor rekening van de Accounthouder.
4. Wijzigingen ter correctie in de gegevens dient de accounthouder tijdig (binnen 2 werkdagen) door te geven aan DK. Indien blijkt dat DK niet over accurate gegevens beschikt, is DK gerechtigd het Account per direct te sluiten. De Accounthouder biedt DK reeds nu voor alsdan zijn Posities aan tegen de – op het moment van de constatering door DK dat de gegevens niet accuraat zijn – geldende terugkoopprijzen. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde verkooptransactie te komen. Eventueel door Accounthouder verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld: opslagkosten) zullen door DK worden verrekend met de door DK te betalen koopprijs voor de Posities.
5. De Accounthouder stemt ermee in dat DK de (persoons-)gegevens van de Accounthouder vastlegt en bewaart conform de voor DK geldende wettelijke verplichtingen. De gegevens worden door DK alleen gebruikt voor de bedrijfsvoering van DK. Een uitzondering hierop is van toepassing wanneer de wet, een bevoegde autoriteit of gerechtelijke uitspraak anders bepaalt.
6. De Accounthouder zal op eerste verzoek van DK nadere inlichtingen geven. Indien en voor zover de Accounthouder niet voldoet aan dit verzoek van DK, is DK gerechtigd het Account per direct te sluiten. De Accounthouder biedt DK reeds nu voor alsdan zijn Posities aan tegen de – op het moment van sluiting van het Account door DK – geldende terugkoopprijzen. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde verkooptransactie te komen. Eventueel door Accounthouder verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld: opslagkosten) zullen door DK worden verrekend met de door DK te betalen koopprijs voor de Posities.
7. Het aanhouden van een account verplicht DK niet tot acceptatie van enige aankooporder van de betreffende Accounthouder. DK behoudt zich het recht voor te allen tijde aankooporders om haar moverende redenen niet te aanvaarden. Alsdan komt geen aankoopovereenkomst tot stand.

5. Veiligheid account

1. Accounthouders hebben bij het aanmaken van hun Account een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Accounthouders zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van het Account.
2. Verzoeken via de email of telefoon om inloggegevens vrij te geven dienen te worden genegeerd. Mocht u toch benaderd worden voor een dergelijk verzoek neem dan telefonisch contact op met DK. DK is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen wanneer derden toegang hebben gekregen tot uw Account.
3. DK zal conform de wet genoodzaakt zijn om informatie over de gegevens van het Account op te slaan. Deze informatie zal conform de wettelijke termijn bewaard worden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord.

6. Het Edelmetaal

1. Het door DK aangeboden Edelmetaal voldoet aan de volgende specificaties. Goud: minimale zuiverheid van 99,5%. Zilver: minimale zuiverheid van 99,9%.
2. Goud wordt door DK aangeboden in goudbaren van de volgende hoeveelheden: 1, 10, 50, 100, 250, 500 en 1000 gram. Zilver wordt door DK aangeboden in zilverbaren van de volgende hoeveelheden: 1000 gram.

7. Aan- en verkoop

1. Aan- en verkopen van Edelmetaal kan alle dagen via de Website. De overeenkomst tot (aan- of ver)koop komt tot stand door de elektronische bevestiging van DK op de Website.  DK verstuurt ten bewijze daarvan tevens een bevestiging per email.
2. DK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het Account.
3. DK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een door Accounthouder foutief ingevoerde order.
4. Aan- en verkoopovereenkomsten kunnen niet worden herroepen met een beroep op de wettelijke bepalingen inzake bedenktijd bij een koop op afstand, omdat deze overeenkomsten betrekking hebben op zaken waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markten, als bedoeld in artikel 6:230p BW.
5. Fouten in het systeem zullen noch voor de Accounthouder noch voor DK resulteren in een voordeel voor een der partijen. Wanneer er zich een fout voordoet, gaan zowel de Accounthouder als DK er mee akkoord dat de – op basis van de fout uitgevoerde – order dusdanig wordt aangepast dat de order wordt uitgevoerd zoals deze zou zijn uitgevoerd zonder de fout.

8. Levering en eigendom

1. Alle aankopen van Posities door Accounthouders worden door DK fysiek ingekocht en op naam van de Accounthouder opgeslagen. Op basis van unieke (baar)nummers worden de Posities van Accounthouders geïdentificeerd in het depot.
2. Levering vindt zo snel mogelijk na aankoop plaats door constitutum possessorium (artikel 3:90 jo 3:115 sub a BW) op de plaats van het Depot. Dat betekent dat DK het Edelmetaal eerst voor zichzelf bezit, maar na de juridische levering houdt voor de Accounthouder. DK bevestigt de levering aan de Accounthouder door middel van kennisgeving van de unieke baarnummers en daarmee de overdracht van het aangekochte Edelmetaal.
3. Vanaf de in het vorige lid omschreven levering  is de Accounthouder de juridische eigenaar van het aangekochte Edelmetaal. Dat betekent dat alleen de Accounthouder hierover juridisch kan beschikken. DK is niet bevoegd en zal dus ook geen Posities van Accounthouders verpanden, uitlenen of op enige andere wijze vermarkten, anders dan na opdracht van de Accounthouders of zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
4. In geval van faillissement van DK of de Opslagpartner blijven de Posities eigendom van de Accounthouders.
5. De Posities van de Accounthouders zijn volledig aanwezig in het Depot. Jaarlijks zal een onafhankelijke en deskundige auditor de Posities van de Accounthouders toetsen op hoeveelheid en zuiverheid. De resultaten van de audit zullen uitsluitend op verzoek van de Accounthouder met de betreffende Accounthouder, en slechts voor zover het zijn Posities betreft, worden gedeeld.
6. De Posities van de Accounthouder zijn voor de Accounthouder inzichtelijk via het Account en opvraagbaar bij DK ter verificatie.
7. De (baar)nummers kunnen tussentijds wijzigen. Indien en voor zover vereist, verschaft Accounthouder hierbij aan DK de volmacht om de (baar)nummers tussentijds te wijzigen. In geval van een wijziging in de (baar)nummers, zal DK dit bevestigen aan Accounthouder door middel van kennisgeving van de (nieuwe) unieke baarnummers.

9. Opslag

1. Posities van de Accounthouders worden verzekerd en beveiligd opgeslagen bij de Opslagpartner. De overeenkomst tot opslag van de Positie(s) van de Accounthouder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in vanaf de levering van het Edelmetaal en tegen het tarief zoals vermeld op de Tarievenkaart. Voor zover nodig, verleent de Accounthouder toestemming aan DK voor de opslag bij de Opslagpartner door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
2. DK is steeds bevoegd een andere Opslagpartner aan te stellen tegen dezelfde voorwaarden. Voor zover nodig, verleent de Accounthouder toestemming aan DK voor het aanstellen van een andere Opslagpartner door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. DK zal de wijziging van de Opslagpartner minimaal veertien dagen voorafgaand aan de wijziging mededelen aan de Accounthouder. De Accounthouder heeft het recht binnen een maand na mededeling van de wijziging de overeenkomst tot opslag te ontbinden.
3. Accounthouder heeft geen aanspraak op toegang tot het Depot. Accounthouder heeft op verzoek recht op fysieke Uitlevering van de van de opgeslagen posities, hiervoor worden kosten zoals gespecificeerd in de tarievenkaart gehanteerd. Uitlevering is mogelijk vanaf 250 gram goud.
4. De opgeslagen Posities van de Accounthouders zijn verzekerd door de Opslagpartner. De Posities zijn 100% verzekerd tegen diefstal en schade.
5. In geval van faillissement, of anderszins staking van de bedrijfsvoering van de Opslagpartner, dan wel beëindiging van de overeenkomst tussen Opslagpartner en DK, is DK gerechtigd om, conform lid 2, een andere Opslagpartner aan te stellen. Indien er geen passende vervangende Opslagpartner kan worden gevonden, is DK bevoegd de overeenkomst tot opslag op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De Accounthouder heeft alsdan de keuze zijn Posities op te halen en zelf voor opslag te zorgen, of zijn Posities aan te bieden aan DK.
6. DK is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot opslag op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  De Accounthouder heeft alsdan de keuze zijn Posities op te halen en zelf voor opslag te zorgen, of zijn Posities aan te bieden aan DK.

10. Tarieven

1. DK zal de opslagen bij aan- en verkoop van Edelmetaal, transactiekosten en of vergoedingen voor de geleverde (opslag)diensten bij de Accounthouder in rekening  brengen, conform de tarieven op de in de betreffende periode geldende Tarievenkaart. De actuele Tarievenkaart vindt u op www.doijerkalff.nl/tarieven/ .
2. DK is gerechtigd de tarieven op de Tarievenkaart eenzijdig te verhogen, voor zover de verhoging uiterlijk 1 maand voor inwerkingtreding aan de Accounthouder bekend wordt gemaakt. De Accounthouder heeft het recht binnen een maand na mededeling van de verhoging de overeenkomst tot opslag (voor zover het om een verhoging van het opslagtarief gaat) en/of eventuele aankoopovereenkomsten die minder drie maanden voor inwerkingtreding zijn gesloten (voor zover het om een verhoging van  de opslagen en/of (transactie)kosten bij aan- en verkoop gaat) te ontbinden en zijn Account te sluiten.
3. DK werkt met bied- en laatprijzen. De aankoop- of verkoopprijzen zijn gebaseerd op de laatprijs (ook wel ask prijs genoemd). De terugkoopprijzen zijn gebaseerd op de biedprijs (ook wel bid prijs genoemd). Aldus is er een verschil tussen de aankoopprijs en de vaste terugkoopprijs door DK.
4. In de getoonde aan- en verkoopprijzen op de Website en in het Account zijn de op de Tarievenkaart genoemde opslagen verwerkt.

11. Betaling opslagkosten

1. Facturering van de opslagkosten geschiedt per kwartaal achteraf. Betaling van opslagkosten dient per kwartaal te geschieden door automatische incasso rond de 25ste van de maand die volgt na een kwartaal. Accounthouder verleent door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden de machtiging tot automatische incasso van deze kosten en zal op eerste verzoek van DK digitaal de benodigde machtiging afgeven.
2. Indien en voor zover de automatische incasso van opslagkosten niet mogelijk is, of deze wordt gestorneerd, en de Accounthouder ook na aanmaning van DK het verschuldigde bedrag niet voldoet, is de Accounthouder in verzuim.
3. DK is gerechtigd (de incasso van) alle vorderingen van DK op Accounthouder over te dragen aan een Financiering of Incasso-instelling.
4. DK is gerechtigd buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bij Accounthouder in rekening te brengen.
5. Indien Accounthouder in verzuim verkeert en sprake is van een achterstand in betaling van tenminste 2 kwartalen, is DK gerechtigd de overeenkomst tot opslag te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding. Onderdeel van de schade is in ieder geval de overeengekomen opslagvergoeding over de resterende looptijd van de overeenkomst tot opslag.
6. Indien Accounthouder in verzuim verkeert en sprake is van een achterstand in betaling van tenminste 2 kwartalen, is de Accounthouder verplicht op eerste verzoek van DK zijn Positie, althans een afdoende deel daarvan, te koop aan te bieden aan DK, tegen de op het moment van het verzoek geldende koers. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem/haar alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde aanbiedingsplicht en daaruit voortvloeiende verkooptransactie te komen. DK zal vervolgens haar uitbetalingsverplichting verrekenen met de openstaande vordering uit hoofde van de opslagkosten en/of ontbindingsschade (zie lid 5) op de Accounthouder.

12. Betalingen en Uitbetalingen

1. Betalingen van aankooporders dienen binnen 24 uur te zijn bijgeschreven bij DK. Indien en voor zover binnen 24 na de order geen betaling is ontvangen door DK, is DK bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2. DK doet alleen uitbetalingen op bankrekeningen waarmee de Accounthouder zijn aankopen heeft verricht . althans op de volgens de in lid 4 genoemde procedures gewijzigde bankrekening, en waarvan de tenaamstelling overeenkomt met de tenaamstelling bij DK. De bankrekening dient een IBAN rekening te zijn, aangehouden bij een onder EU-toezicht staande bankinstelling. Accounthouders dienen de IBAN op te geven bij het openen van een Account. DK verifieert de tenaamstelling van de IBAN bij de eerstvolgende betaling van een aankoop.
3. Indien de tenaamstelling van de IBAN bankrekening niet overeenkomst met de tenaamstelling bij DK, is DK gerechtigd het Account van de Accounthouder te blokkeren, totdat afdoende verificatieonderzoek heeft plaatsgevonden. DK is in een dergelijk geval te allen tijde bevoegd het Account te beëindigen.
4. Voor het wijzigen van een tegenrekening / IBAN-nummer geldt een specifieke met waarborgen omklede procedure. Indien en voor zover Accounthouder een wijziging wenst aan te brengen in het opgegeven IBAN bankrekeningnummer, zal DK op eerste verzoek van de Accounthouder de benodigde procedurestappen toelichten.
5. Wanneer de Accounthouder een verkooporder uitvoert dan zal DK zo spoedig mogelijk de order uitvoeren en het geld storten op de tegenrekening van de Accounthouder. Betaling door DK zal uiterlijk binnen 5 werkdagen worden gedaan. Zodra de betaling door DK is gedaan, zal in het Account onder order overzicht de status “terugbetaald” worden vermeld.

13. Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DK niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. DK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DK haar verplichting(en) had moeten nakomen.
2. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan DK zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen; schaarste in Edelmetalen, een algemeen gebrek aan andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde diensten; de omstandigheid dat DK een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; internet- en computerstoringen; hack, virus of andere digitale aanvallen; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, of als gevolg van pandemie of epidemie, die DK verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; brand; overstroming, aardbeving en ander natuurgeweld, terrorisme, oorlog, opstand, rellen, gebruik van chemische, biologische, elektromagnetische, atoom- of nucleaire wapens of materialen, radioactieve straling.

14. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van DK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DK, dan wel onder de verzekering met betrekking tot de opslag bij de Opslagpartner wordt uitbetaald. Op verzoek van de Accounthouder wordt door DK inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor bedoelde verzekering, is de aansprakelijkheid van DK per Overeenkomst beperkt tot het bedrag waarvoor de Opslagpartner ten opzichte van DK aansprakelijk wordt geoordeeld door een gerechtelijke instantie, uitsluitend indien en voor zover DK dit bedrag ook daadwerkelijk op de Opslagpartner heeft kunnen verhalen.
2. DK is niet aansprakelijk in geval van tekortkoming door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
3. DK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade volgens de bepalingen in dit artikel en derhalve niet voor immateriële schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of enige andere soort schade welke voor de Accounthouder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de opgeslagen Posities.

15. Overheidsoptreden of geschillen tussen de Accounthouder en een derde

1. DK is nimmer aansprakelijk ten opzichte van de Accounthouder bij optreden van overheidswege voor zover DK in alle redelijkheid niet behoeft te twijfelen aan de rechtmatigheid van het optreden van de overheid. DK is in een dergelijk geval bevoegd het Account van de Accounthouder te blokkeren en de terugkoopverplichting van DK op te schorten.
2. Indien sprake is van overheidsoptreden waarbij informatie omtrent een Account wordt opgevraagd, Posities in beslag worden genomen, of anderszins medewerking van DK wordt gevraagd, is de Accounthouder verplicht de daarmee samenhangende kosten aan DK te vergoeden. De administratieve kosten voor de behandeling van een beslag worden hierbij gefixeerd op € 800,-, onverminderd het recht van DK op volledige kostenvergoeding terzake.
3. Indien en voor zover DK wordt betrokken bij een geschil tussen de Accounthouder en een derde, bijvoorbeeld een beslag of een procedure, is de Accounthouder verplicht de daardoor voor DK ontstane kosten te vergoeden. De administratieve kosten voor de behandeling van een beslag worden hierbij gefixeerd op € 800,-, onverminderd het recht van DK op volledige kostenvergoeding terzake.

16. Overlijden

1. Bij overlijden van de Accounthouder is de gerechtigde verplicht direct schriftelijk of per e-mail het overlijden te berichten aan DK en de akte van overlijden te verstrekken.
2. Tot het moment dat DK bericht van het overlijden heeft ontvangen, is DK gerechtigd door of namens de Accounthouder gegeven opdrachten uit te voeren.
3. Na ontvangst door DK van het bericht van overlijden zal het Account van de betreffende Accounthouder worden geblokkeerd totdat – naar het oordeel van DK – vaststaat dat de Accounthouder is overleden en wie gerechtigd is. DK is bevoegd het Account geblokkeerd te houden totdat een verklaring van erfrecht is afgegeven aan DK.

17. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten van een Accounthouder zullen worden behandeld conform de Klachtenprocedure (https://www.doijerkalff.nl/klachtenprocedure/) van DK.
3. Klachten waarbij het doorlopen van de Klachtenprocedure van DK niet tot een oplossing leidt en alle overige geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (het Kifid) en beslecht door bindend advies overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies.
4. Indien DK zich beroept op lid 3 van dit artikel, zal DK de Accounthouder die consument is een termijn gunnen van tenminste een maand nadat DK zich schriftelijk op lid 3 van dit artikel heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Open account Mijn D&K Klantenservice