Open voor orders

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Doijer & Kalff B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en gepubliceerd op www.doijerkalff.nl op 12 juli 2023 en beschrijven de verschillende diensten die Doijer & Kalff kan verlenen aan een Accounthouder. Het wordt aanbevolen om een kopie op te slaan of af te drukken voor archiefdoeleinden.

1. Doijer & Kalff

Doijer & Kalff B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de ‘S-Gravelandseweg 19, 1211 BN Hilversum, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK) onder nr. 50429663 (“DK”).

DK staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten onder nr. 12041352 (“AFM”).

Contactgegevens DK:

  • Adres: ‘S-Gravelandseweg 19, 1211 BN Hilversum, Nederland
  • Telefoon: +31 (0)10 254 0080 (openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur)
  • E-mail: support@doijerkalff.nl

2. Begrippen

a) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b) Account: de online registratie van de Accounthouder en diens Posities bij DK;
c) Accounthouder: iedere partij die een overeenkomst terzake de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen met DK sluit. Indien sprake is van meerdere accounthouders ten aanzien van één Overeenkomst, dan zijn zij allen hoofdelijk gebonden.
d) Edelmetalen: onder edelmetalen wordt in deze Algemene Voorwaarden uitsluitend verstaan goud en zilver;
e) Overeenkomst: enige overeenkomst tussen DK en Accounthouder tot  de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen;
f) Website: de door DK gebruikte website: www.doijerkalff.nl ;
g) Opslagpartner: Brink’s Switzerland Ltd., dan wel een andere door DK aan te wijzen partij;
h) Positie: het Edelmetaal van de Accounthouder;
i) Depot: de locatie van de Opslagpartner waar DK het Edelmetaal opslaat voor de Accounthouders;
j) Aankoop- en Verkoopprijzen: De prijs waartegen DK bereid is Edelmetalen aan de Accounthouder te verkopen of de prijs waartegen DK bereid is de positie van Accounthouder te kopen.

3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen). De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant zich bedient, wordt door DK uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. DK is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens Accounthouder in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. Accounthouder heeft het recht binnen een maand na toezending van de gewijzigde voorwaarden de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door DK te leveren prestatie wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.
3. Wanneer een wijziging van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk is om te voldoen aan een dwingende wettelijke bepaling, regelgeving of instructie van de AFM of toezichthoudende instanties, zal DK de Accounthouder op de hoogte stellen van deze aanpassing. De Accounthouder stemt ermee in dat een dergelijke vereiste aanpassing onmiddellijk van kracht wordt en dat hij/zij deze zal naleven, zonder het recht te de Overeenkomst te ontbinden.
4. Elke bepaling van de Algemene Voorwaarden die door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht in een toepasselijk rechtsgebied, zal voor dat toepasselijke rechtsgebied ongeldig zijn, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige bepalingen van deze voorwaarden. De overige bepalingen zullen geldig en afdwingbaar zijn in overeenstemming met het toepasselijke recht en de Partijen niet vrijwaren van de nakoming van hun verplichtingen. Een dergelijke ongeldigheid in het desbetreffende toepasselijke rechtsgebied zal een dergelijke bepaling in een ander rechtsgebied niet ongeldig of niet-afdwingbaar maken. In een dergelijk geval zal DK een dergelijke bepaling te goeder trouw wijzigen, aanvullen of vervangen in overeenstemming met de oorspronkelijke intentie van de partijen, hetgeen niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd door de Accounthouder.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen beschikbaar zijn in verschillende talen. Bij het interpreteren geldt dat de Nederlandse versie prevaleert boven elke andere versie.

4. Dienstverlening

1. De dienstverlening van DK richt zich op de handel in en opslag van Edelmetalen.
2. DK verstrekt geen (beleggings)adviezen over beleggen in Edelmetaal of andere assets. Voor advies dienen Accounthouders een beleggingsadviseur te raadplegen. Al dan niet op de Website gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief en vrijblijvend. Deze door DK verstrekte vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.
3. Accounthouders van DK dienen zelf na te gaan of een belegging in Edelmetaal voor hen passend is. Het is van belang dat de Accounthouder de kenmerken en risico’s van beleggingen in Edelmetaal goed begrijpt voordat hij een beleggingsbeslissing neemt. Accounthouders dienen daarbij zorgvuldig af te wegen of een belegging in goud of zilver voor hen geschikt is op basis van ervaring, risicobereidheid, beleggingshorizon, financiële positie en andere omstandigheden zoals wisselkoersrisico.
4. De handelingen (aan- en verkopen) van de Accounthouder vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Accounthouder. DK draagt in geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen omtrent aan- en verkopen van Accounthouders. DK is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

5. Account

1. Teneinde het Edelmetaal van DK te kunnen aan- en verkopen dient een Account bij DK geopend te worden. Aan het openen en aanhouden van een Account zijn geen kosten verbonden. De kosten van de diensten van DK terzake aan-, verkoop en opslag zijn opgenomen in de Tarievenkaart (https://www.doijerkalff.nl/tarieven/) op de Website.
2. Een Account kan uitsluitend worden aangemaakt en een Accounthouder wordt uitsluitend als zodanig door DK geaccepteerd, indien:
–  DK de identiteit van de (beoogd) Accounthouder heeft vastgesteld aan de hand van de relevante (door de wet voorgeschreven) documentatie; en
– die vaststelling niet tot afwijzing van de (beoogd) Accounthouder door DK leidt.
Indien en voor zover sprake is van een zakelijke (beoogd) Accounthouder, zal tevens (de identiteit van) de Ultimate Beneficial Owner (UBO) moeten worden vastgesteld.  DK behoudt zich het recht voor het aanmaken van een Account te weigeren, zonder nadere opgaaf van redenen.
3. de Accounthouder dient een uniek bankrekening-/IBAN-nummer op te geven dat aan de Account wordt gekoppeld. Dit moet een bankrekening-/IBAN-nummer zijn dat op naam van de Accounthouder wordt aangehouden bij een erkende bankinstelling die onder toezicht staat van de Europese Unie. Het is een essentiële verplichting dat de titel- en naamgegevens van de bankrekening/IBAN-nummer van de Accounthouder altijd dezelfde zijn als de titel- en naamgegevens die in de Account bij DK op de Website zijn geregistreerd.
4. De Accounthouder dient de gegevens in het Account direct na het openen nauwgezet te controleren en eventuele onjuistheden te wijzigen dan wel melden aan DK. Wanneer de Accounthouder eventuele onjuistheden niet wijzigt, c.q. meldt dan zijn de mogelijk schades, risico’s en gevolgen hiervan voor rekening van de Accounthouder.
5. Wijzigingen ter correctie in de gegevens dient de accounthouder tijdig (binnen 2 werkdagen) door te geven aan DK. Indien blijkt dat DK niet over accurate gegevens beschikt, is DK gerechtigd het Account per direct te sluiten. De Accounthouder biedt DK reeds nu voor alsdan zijn Posities aan tegen de – op het moment van de constatering door DK dat de gegevens niet accuraat zijn – geldende terugkoopprijzen. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde verkooptransactie te komen. Eventueel door Accounthouder verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld: opslagkosten) zullen door DK worden verrekend met de door DK te betalen koopprijs voor de Posities.
6. De Accounthouder stemt ermee in dat DK de (persoons-)gegevens van de Accounthouder vastlegt en bewaart conform de voor DK geldende wettelijke verplichtingen. De gegevens worden door DK alleen gebruikt voor de bedrijfsvoering van DK. Alle handelingen zijn opgenomen in de Privacy Policy (https://www.doijerkalff.nl/privacy-statement/). Een uitzondering hierop is van toepassing wanneer de wet, een bevoegde autoriteit of gerechtelijke uitspraak anders bepaalt.
7. De Accounthouder zal op eerste verzoek van DK nadere inlichtingen geven. Indien en voor zover de Accounthouder niet voldoet aan dit verzoek van DK, is DK gerechtigd het Account per direct te sluiten. De Accounthouder biedt DK reeds nu voor alsdan zijn Posities aan tegen de – op het moment van sluiting van het Account door DK – geldende terugkoopprijzen. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde verkooptransactie te komen. Eventueel door Accounthouder verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld: opslagkosten) zullen door DK worden verrekend met de door DK te betalen koopprijs voor de Posities.
8. Zoals in specifieke gevallen door de relevante autoriteiten kan worden vereist, kan DK om bewijs vragen, en de Accounthouder zal dit verstrekken, van de bronnen van persoonlijk of bedrijfsinkomen van de Accounthouder en de oorsprong of aard van de fondsen die worden gebruikt voor de Dienstverlening.
9. Het aanhouden van een account verplicht DK niet tot acceptatie van enige aankooporder van de betreffende Accounthouder. DK behoudt zich het recht voor te allen tijde aankooporders om haar moverende redenen niet te aanvaarden. Alsdan komt geen aankoopovereenkomst tot stand.

6. Veiligheid account

1. Accounthouders hebben bij het aanmaken van hun Account een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Accounthouders zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van het Account.
2. Verzoeken via de email of telefoon om inloggegevens vrij te geven dienen te worden genegeerd. Mocht u toch benaderd worden voor een dergelijk verzoek neem dan telefonisch contact op met DK. DK is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen wanneer derden toegang hebben gekregen tot uw Account.
3. DK zal conform de wet genoodzaakt zijn om informatie over de gegevens van het Account op te slaan. Deze informatie zal conform de wettelijke termijn bewaard worden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord.

7. Het Edelmetaal

1. De Dienstverlening is strikt beperkt tot Edelmetalen, zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden. Alle aan- en verkooptransacties worden uitgevoerd tussen de Accounthouder en DK, waarbij de Edelmetalen afkomstig zijn van DK, geleverd worden en bij de Depot worden opgeslagen onder toezicht van de Opslagpartner, zonder dat de Depot ooit verlaten wordt. De Edelmetalen worden geïdentificeerd door middel van markeringen en nummers, conform internationaal erkende standaardpraktijken in de Edelmetaalmarkt. Als gevolg hiervan is de Accounthouder niet gerechtigd om edelmetaal aan DK aan te bieden of te introduceren dat niet oorspronkelijk is aangekocht bij DK in overeenstemming met de Dienstverlening. Alleen de Positie in Depot van de Accounthouder mag aan DK worden verkocht.
2. Het door DK aangeboden Edelmetaal voldoet aan de volgende specificaties. Goud: minimale zuiverheid van 99,5%. Zilver: minimale zuiverheid van 99,9%.  Het zijn “investment grade” baren volgens internationaal erkende standaardpraktijken in de edelmetaalmarkten.
3. Hoeveelheden worden uitgedrukt in gram(men) en/of kilogram(men). Goud wordt uitgedrukt in puur goudgewicht en niet in brutogewicht, wat het gewicht vermenigvuldigd met de zuiverheid is. Elke gram goud gekocht door de Accounthouder vertegenwoordigt 1 gram 100% goud van een goudbaar met een zuiverheid van ten minste 99,5%; en Zilver wordt uitgedrukt in brutogewicht en niet in zuiver gewicht. Voor de aankoop, opslag en verkoop van Edelmetalen die de Depot nooit verlaten, kunnen de Edelmetalen worden aangekocht en opgeslagen of verkocht in stappen van grammen en kilogrammen.

8. Aan- en verkoop

1. Aan- en verkopen van Edelmetaal kan alle dagen via de Website. De overeenkomst tot (aan- of ver)koop komt tot stand door de elektronische bevestiging van DK op de Website.  DK verstuurt ten bewijze daarvan tevens een bevestiging per email.
2. DK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het Account.
3. DK is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een door Accounthouder foutief ingevoerde order.
4. Aan- en verkoopovereenkomsten kunnen niet worden herroepen met een beroep op de wettelijke bepalingen inzake bedenktijd bij een koop op afstand, omdat deze overeenkomsten betrekking hebben op zaken waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markten, als bedoeld in artikel 6:230p BW.
5. Marktorders hebben geen prijslimiet en worden automatisch vastgesteld op de huidige Aankoop- of Verkoopprijzen.
6. Limietorders hebben altijd een prijslimiet, afhankelijk van een Aankooporder of Verkooporder. In een Aankooporder bij Limietorder moet de Accounthouder een maximale (limiet) Aankoopprijs opgeven die moet worden bereikt zonder limiet in de tijd of tot een bepaalde datum. In een Verkooporder tegen Limietorder moet de Accounthouder een minimum (limiet) Verkoopprijs specificeren die moet worden bereikt zonder limiet in de tijd of op een specifieke datum. Bij Limietorders is het mogelijk dat de Aankoop- of Verkoopprijs nooit wordt bereikt als de Aankoop- of Verkoopprijs niet wordt bereikt voor de opgegeven datum of als het nooit de opgegeven Aankoop- of Verkoopprijs bereikt.
7. Fouten in het systeem zullen noch voor de Accounthouder noch voor DK resulteren in een voordeel voor een der partijen. Wanneer er zich een fout voordoet, gaan zowel de Accounthouder als DK er mee akkoord dat de – op basis van de fout uitgevoerde – order dusdanig wordt aangepast dat de order wordt uitgevoerd zoals deze zou zijn uitgevoerd zonder de fout.

9. Levering en eigendom

1. Alle aankopen van Posities door Accounthouders worden door DK fysiek ingekocht en op naam van de Accounthouder opgeslagen. Op basis van unieke (baar)nummers worden de Posities van Accounthouders geïdentificeerd in het Depot.
2. Levering vindt zo snel mogelijk na aankoop plaats door constitutum possessorium (artikel 3:90 jo 3:115 sub a BW) op de plaats van het Depot. Dat betekent dat DK het Edelmetaal tot aan de levering voor zichzelf bezit, maar na de juridische levering houdt voor de Accounthouder. DK bevestigt de levering aan de Accounthouder door middel van kennisgeving van de unieke baarnummers en daarmee de overdracht van het aangekochte Edelmetaal.
3. Vanaf de in het vorige lid omschreven levering is de Accounthouder de juridische eigenaar van het aangekochte Edelmetaal. Dat betekent dat alleen de Accounthouder hierover juridisch kan beschikken. DK is niet bevoegd en zal dus ook geen Posities van Accounthouders verpanden, uitlenen of op enige andere wijze commercialiseren, anders dan na opdracht van de Accounthouders of zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
4. Als gevolg van artikel 5 kan de Positie van de Accounthouder, afhankelijk van de hoeveelheid en het bedrag van de transacties, bestaan uit hele baren of delen van baren, waardoor de Accounthouder juridisch eigenaar is van de Positie, maar ook juridisch mede-eigenaar van de baren, alleen met DK en andere Accounthouders.
5. DK houdt een register bij van juridisch eigendom en registreert het juridisch eigendom van de Positie van de Accounthouder. In het onwaarschijnlijke geval dat DK wordt geconfronteerd met een faillissementsprocedure, zal het register van juridisch eigendom beschikbaar worden gesteld aan een gerechtelijk bewindvoerder of een andere persoon die de juridische eigendomsrechten van de Accounthouder kan handhaven.
6. De Posities van de Accounthouders zijn volledig aanwezig in het Depot. Jaarlijks zal een onafhankelijke en deskundige auditor de Posities van de Accounthouders toetsen op hoeveelheid en zuiverheid. De resultaten van de audit zullen uitsluitend op verzoek van de Accounthouder met de betreffende Accounthouder, en slechts voor zover het zijn Posities betreft, worden gedeeld.
7. De Posities van de Accounthouder zijn voor de Accounthouder inzichtelijk via het Account en opvraagbaar bij DK ter verificatie.
8. De (baar)nummers kunnen tussentijds wijzigen. Indien en voor zover vereist, verschaft Accounthouder hierbij aan DK de volmacht om de (baar)nummers tussentijds te wijzigen. In geval van een wijziging in de (baar)nummers, zal DK dit bevestigen aan Accounthouder door middel van kennisgeving van de (nieuwe) unieke baarnummers.

10. Opslag

1. Posities van de Accounthouders worden verzekerd en beveiligd opgeslagen bij de Opslagpartner. De overeenkomst tot opslag van de Positie(s) van de Accounthouder tussen DK en de Accounthouder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in vanaf de levering van het Edelmetaal en tegen het tarief zoals vermeld op de Tarievenkaart. Voor zover nodig, verleent de Accounthouder toestemming aan DK voor de opslag bij de Opslagpartner door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
2. DK is steeds bevoegd een andere Opslagpartner aan te stellen tegen dezelfde voorwaarden. Voor zover nodig, verleent de Accounthouder toestemming aan DK voor het aanstellen van een andere Opslagpartner door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. DK zal de wijziging van de Opslagpartner minimaal veertien dagen voorafgaand aan de wijziging mededelen aan de Accounthouder. De Accounthouder heeft het recht binnen een maand na mededeling van de wijziging de overeenkomst tot opslag te ontbinden.
3. Accounthouder heeft geen aanspraak op toegang tot het Depot. Accounthouder heeft op verzoek recht op fysieke Uitlevering van de van de opgeslagen posities, hiervoor worden kosten zoals gespecificeerd in de tarievenkaart gehanteerd. Uitlevering is mogelijk vanaf 250 gram goud.
4. De opgeslagen Posities van de Accounthouders zijn verzekerd door de Opslagpartner. De Posities zijn door de Opslagpartner 100% verzekerd voor de marktwaarde tegen diefstal en schade.
5. In geval van faillissement, of anderszins staking van de bedrijfsvoering van de Opslagpartner, dan wel beëindiging van de overeenkomst tussen Opslagpartner en DK, is DK gerechtigd om, conform lid 2, een andere Opslagpartner aan te stellen. Indien er geen passende vervangende Opslagpartner kan worden gevonden, is DK bevoegd de overeenkomst tot opslag op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De Accounthouder heeft alsdan de keuze zijn Posities op te halen en zelf voor opslag te zorgen, of zijn Posities aan te bieden aan DK.
6. DK is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot opslag op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  De Accounthouder heeft alsdan de keuze zijn Posities op te halen en zelf voor opslag te zorgen, of zijn Posities aan te bieden aan DK.

11. Tarieven

1. DK zal de opslagen bij aan- en verkoop van Edelmetaal, transactiekosten en of vergoedingen voor de geleverde (opslag)diensten bij de Accounthouder in rekening brengen, conform de tarieven op de in de betreffende periode geldende Tarievenkaart. De actuele Tarievenkaart vindt u op www.doijerkalff.nl/tarieven/.
2. DK is gerechtigd de tarieven op de Tarievenkaart eenzijdig te verhogen, voor zover de verhoging uiterlijk 1 maand voor inwerkingtreding aan de Accounthouder bekend wordt gemaakt. De Accounthouder heeft het recht binnen een maand na mededeling van de verhoging de overeenkomst tot opslag (voor zover het om een verhoging van het opslagtarief gaat) en/of eventuele aankoopovereenkomsten die minder dan drie maanden voor inwerkingtreding van de verhoging zijn gesloten (voor zover het om een verhoging van de opslagen en/of (transactie)kosten bij aan- en verkoop gaat) kosteloos te ontbinden en zijn Account te sluiten.
3. DK werkt met bied- en laatprijzen. De aankoop- of verkoopprijzen zijn gebaseerd op de laatprijs (ook wel ask prijs genoemd). De terugkoopprijzen zijn gebaseerd op de biedprijs (ook wel bid prijs genoemd). Aldus is er een verschil tussen de aankoopprijs en de vaste terugkoopprijs door DK.
4. In de getoonde aan- en verkoopprijzen op de Website en in het Account zijn de op de Tarievenkaart genoemde opslagen verwerkt.

12. Betaling opslagkosten

1. Facturering van de opslagkosten geschiedt per kwartaal achteraf. Betaling van opslagkosten dient per kwartaal te geschieden door automatische incasso rond de 15de van de maand die volgt na een kwartaal. Accounthouder verleent door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden de machtiging tot automatische incasso van deze kosten en zal op eerste verzoek van DK digitaal de benodigde machtiging afgeven.
2. Indien en voor zover de automatische incasso van opslagkosten niet mogelijk is, of deze wordt gestorneerd, en de Accounthouder ook na aanmaning van DK het verschuldigde bedrag niet voldoet, is de Accounthouder in verzuim.
3. DK is gerechtigd (de incasso van) alle vorderingen van DK op Accounthouder over te dragen aan een Financiering of Incasso-instelling.
4. DK is gerechtigd buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bij Accounthouder in rekening te brengen.
5. Indien Accounthouder in verzuim verkeert en sprake is van een achterstand in betaling van tenminste 2 kwartalen, is DK gerechtigd de overeenkomst tot opslag te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding. Onderdeel van de schade is in ieder geval de overeengekomen opslagvergoeding voor het lopende kwartaal waarin de overeenkomst wordt opgezegd en andere daadwerkelijke kosten die DK heeft gemaakt.
6. Indien Accounthouder in verzuim verkeert en sprake is van een achterstand in betaling van tenminste 2 kwartalen, is de Accounthouder verplicht op eerste verzoek van DK zijn Positie, althans een afdoende deel daarvan, te koop aan te bieden aan DK, tegen de op het moment van het verzoek geldende koers. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem/haar alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde aanbiedingsplicht en daaruit voortvloeiende verkooptransactie te komen. DK zal vervolgens haar uitbetalingsverplichting verrekenen met de openstaande vordering uit hoofde van de opslagkosten en/of ontbindingsschade (zie lid 5) op de Accounthouder.

13. Betalingen en Uitbetalingen

1. Betalingen van aankooporders dienen binnen 24 uur te zijn bijgeschreven bij DK. Indien en voor zover binnen 24 uur na de order geen betaling is ontvangen door DK, is DK bevoegd de aankoopovereenkomst te ontbinden.
2. DK doet alleen uitbetalingen op bankrekeningen waarmee de Accounthouder zijn aankopen heeft verricht of op de volgens de in lid 4 genoemde procedures gewijzigde bankrekening, en waarvan de tenaamstelling overeenkomt met de tenaamstelling bij DK. De bankrekening dient een IBAN-rekening te zijn, aangehouden bij een onder EU-toezicht staande bankinstelling. Accounthouders dienen de IBAN op te geven bij het openen van een Account. DK verifieert de tenaamstelling van de IBAN bij de eerstvolgende betaling van een aankoop.
3. Indien de tenaamstelling van de IBAN-bankrekening niet overeenkomst met de tenaamstelling bij DK, is DK gerechtigd het Account van de Accounthouder te blokkeren, totdat afdoende verificatieonderzoek heeft plaatsgevonden. DK is in een dergelijk geval te allen tijde bevoegd het Account te beëindigen.
4. Voor het wijzigen van de bankrekening van de Accounthouder/ IBAN-nummer geldt een specifieke met waarborgen omklede procedure. Indien en voor zover Accounthouder een wijziging wenst aan te brengen in het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer, zal DK op eerste verzoek van de Accounthouder de benodigde procedurestappen toelichten.
5. Wanneer de Accounthouder een verkooporder uitvoert dan zal DK zo spoedig mogelijk de order uitvoeren en het bedrag in EUR storten op de tegenrekening van de Accounthouder. Betaling door DK zal uiterlijk binnen 5 werkdagen worden gedaan. Zodra de betaling door DK is gedaan, zal in het Account onder order overzicht de status “terugbetaald” worden vermeld.

14. Risico’s

1. Iedere transactie in Edelmetalen brengt risico’s met zich mee. Het gebruik van de Dienstverlening is volledig op eigen verantwoordelijkheid, beslissingen en risico’s van de Accounthouder. Deze dient zorgvuldig te overwegen of het uitvoeren van transacties in Edelmetalen, al dan niet als belegging, geschikt is voor hem/haar, rekening houdend met zijn/haar ervaring, kennis, vermogensbeheer, beleggingshorizon, andere soorten transacties of beleggingen, financiële positie, risicobereidheid en andere relevante omstandigheden die specifiek zijn voor zijn/haar persoonlijke situatie.
2. DK kan algemene informatie verstrekken met betrekking tot de edelmetaalmarkt die niet ingaat op specifieke transactieresultaten, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en/of specifieke behoeften en zal door de Accounthouder niet worden beschouwd als professioneel advies met betrekking tot een transactie in edelmetalen van welke aard dan ook of andere vormen van vermogens- of vermogensbeheer en mag niet als zodanig worden beschouwd. DK verstrekt nooit professioneel transactie-, beleggings-, financieel of vermogensadvies. DK is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de algemene informatie op de Website. De Accounthouder dient een professionele adviseur te raadplegen alvorens gebruik te maken van de Dienstverlening.
3. Alle transacties die worden verricht met de Dienstverlening zijn gebaseerd op de fluctuatie van de Aankoop- en Verkoopprijzen en zijn niet altijd winstgevend, kunnen zowel een opwaartse als een neerwaartse trend volgen, worden niet gegarandeerd door een specifiek prestatieniveau en in het verleden behaalde resultaten van de zijn niet indicatief voor de toekomstige prestaties.
4. DK verstrekt op haar Website met name informatie over risico’s waarvan de Accounthouder verklaart en garandeert kennis te hebben genomen vóór en tijdens het gebruik van de Diensten (https://www.doijerkalff.nl/risicos-van-beleggen-in-edelmetaal/)

15. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van DK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DK, dan wel onder de verzekering met betrekking tot de opslag bij de Opslagpartner wordt uitbetaald. Op verzoek van de Accounthouder wordt door DK, inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor bedoelde verzekering, is de aansprakelijkheid van DK per Overeenkomst beperkt tot het bedrag waarvoor de Opslagpartner ten opzichte van DK aansprakelijk wordt geoordeeld door een gerechtelijke instantie, uitsluitend indien en voor zover DK dit bedrag ook daadwerkelijk op de Opslagpartner heeft kunnen verhalen.
2. DK is niet aansprakelijk in geval van tekortkoming door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
3. DK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade volgens de bepalingen in dit artikel en derhalve niet voor immateriële schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of enige andere soort schade welke voor de Accounthouder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de opgeslagen Posities.

16. Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DK niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst waarvoor de overmacht bestaat te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. DK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DK haar verplichting(en) had moeten nakomen.
2. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan DK zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen; schaarste in Edelmetalen, een algemeen gebrek aan andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde diensten; de omstandigheid dat DK een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; internet- en computerstoringen; hack, virus of andere digitale aanvallen; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, of als gevolg van pandemie of epidemie, die DK verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; brand; overstroming, aardbeving en ander natuurgeweld, terrorisme, oorlog, opstand, rellen, gebruik van chemische, biologische, elektromagnetische, atoom- of nucleaire wapens of materialen, radioactieve straling.

17. Overheidsoptreden of geschillen tussen de Accounthouder en een derde

1. DK is nimmer aansprakelijk ten opzichte van de Accounthouder bij optreden van overheidswege voor zover DK in alle redelijkheid niet behoeft te twijfelen aan de rechtmatigheid van het optreden van de overheid. DK is in een dergelijk geval bevoegd het Account van de Accounthouder te blokkeren en de terugkoopverplichting van DK op te schorten.
2. Indien sprake is van overheidsoptreden waarbij informatie omtrent een Account wordt opgevraagd, Posities in beslag worden genomen, of anderszins medewerking van DK wordt gevraagd, is de Accounthouder verplicht de daarmee samenhangende kosten aan DK te vergoeden. De administratieve kosten voor de behandeling van een beslag worden hierbij gefixeerd op € 800,-, onverminderd het recht van DK op volledige kostenvergoeding terzake. De administratieve kosten voor de behandeling van een verzoek tot informatie door de overheid worden hierbij gefixeerd op € 150.
3. Indien en voor zover DK wordt betrokken bij een geschil tussen de Accounthouder en een derde, bijvoorbeeld een beslag of een procedure, is de Accounthouder verplicht de daardoor voor DK ontstane kosten te vergoeden. De administratieve kosten voor de behandeling van een beslag worden hierbij gefixeerd op € 800,-, onverminderd het recht van DK op volledige kostenvergoeding terzake.

18. Overlijden

1. Bij overlijden van de Accounthouder is de gerechtigde verplicht direct schriftelijk of per e-mail het overlijden te berichten aan DK en de akte van overlijden te verstrekken.
2. Tot het moment dat DK bericht van het overlijden heeft ontvangen, is DK gerechtigd door of namens de Accounthouder gegeven opdrachten uit te voeren.
3. Na ontvangst door DK van het bericht van overlijden zal het Account van de betreffende Accounthouder worden geblokkeerd totdat – naar het oordeel van DK – vaststaat dat de Accounthouder is overleden en wie gerechtigd is. DK is bevoegd het Account geblokkeerd te houden totdat een verklaring van erfrecht is afgegeven aan DK.

19. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Nederlands recht is ook expliciet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
2. Klachten van een Accounthouder zullen worden behandeld conform de Klachtenprocedure (https://www.doijerkalff.nl/klachtenprocedure/) van DK.
3. Klachten waarbij het doorlopen van de Klachtenprocedure van DK niet tot een oplossing leidt en alle overige geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (het Kifid) te Nederland en beslecht door bindend advies overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies.
4. Indien DK zich beroept op lid 3 van dit artikel, zal DK de Accounthouder die consument is een termijn gunnen van tenminste een maand nadat DK zich schriftelijk op lid 3 van dit artikel heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
5. In geval van geschillen met betrekking tot het bestaan, de constructie, de geldigheid, de uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst waarbij een Accounthouder die consument is betrokken is, hebben beide partijen het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter voor beslechting in overeenstemming met het toepasselijke recht. Indien een zakelijke (beoogde) Accounthouder betrokken is, is de exclusief bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.

20. Voorwaarden periodiek sparen Edelmetaal

1. Indien de Accounthouder gebruik maakt van het spaarplan van DK (automatisch periodiek Edelmetaal kopen) zijn daarop tevens de voorwaarden van dit artikel van toepassing. Bij afwijkingen prevaleert het bepaalde in dit artikel.
2. De Accounthouder verleent door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden DK de machtiging om maandelijks of per kwartaal naar keuze automatisch een vast bedrag van het door de Accounthouder opgegeven IBAN-bankrekeningnummer af te schrijven en zal op eerste verzoek van DK digitaal de benodigde machtiging afgeven. Van dit bedrag worden eerst de kosten en vergoedingen voldaan, en van het daarna resterende bedrag zal DK op een vast tijdstip in de maand of kwartaal na ontvangst van het geld de met de Accounthouder overeengekomen Edelmetalen aankopen tegen de op het moment van aankoop geldende prijs. De hoeveelheid Edelmetalen die wordt aangekocht is afhankelijk van het bedrag dat automatisch wordt geïncasseerd en de actuele koers van het Edelmetaal.
3. Deze service kan op de 25e van de lopende kalendermaand worden beëindigd, mits de accounthouder vóór deze datum de service opzegt.
4. Een stornering van de automatische incasso laat de betalingsverplichtingen van de Accounthouder onverkort in stand. Bij stornering is de Accounthouder verplicht om binnen 24 uur na de aankoop van het Edelmetaal alsnog het verschuldigde bedrag, vermeerderd met administratiekosten ad € 45,00, op de bankrekening van DK te doen bijschrijven. Bij herhaaldelijke stornering of niet nakomen van enige betalingsverplichting worden de administratiekosten worden opgehoogd met een maximum van € 125,00 per factuur of herinnering.
5. Indien en voor zover de automatische incasso wordt gestorneerd en niet conform het lid 3 bepaalde alsnog volledig wordt voldaan, is de Accounthouder in verzuim. DK is alsdan gerechtigd (de incasso van) alle vorderingen van DK op Accounthouder over te dragen aan een Financiering of Incasso-instelling en buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bij Accounthouder in rekening te brengen.
6. Indien Accounthouder in verzuim is, is DK gerechtigd het spaarplan te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding. Onderdeel van de schade is in ieder geval de volledige betaling van alle onder het spaarplan aangekochte Edelmetalen.
7. Indien Accounthouder in verzuim verkeert, is de Accounthouder verplicht op eerste verzoek van DK zijn Positie, althans een afdoende deel daarvan, te koop aan te bieden aan DK, tegen de op het moment van het verzoek geldende koers. De Accounthouder geeft DK hierbij de volmacht namens hem/haar alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde aanbiedingsplicht en daaruit voortvloeiende verkooptransactie te komen. DK zal vervolgens haar uitbetalingsverplichting in verband met de verkochte Edelmetalen verrekenen met de openstaande vordering uit hoofde van de schade (zie lid 5 van dit artikel) op de Accounthouder.

21. Kalffjes Account

1. In dit artikel 21 gelden naast de definities van artikel 1 (“Begrippen”) de volgende definities:
– Kalffjes Account: een Account op naam van een Kind;
– Kind: een minderjarig persoon voor wie de Wettelijk Vertegenwoordiger een Kalffjes Account opent. Het Kind heeft tevens te gelden als de Accounthouder;
– Tegenrekening: een bankrekening op naam van de Wettelijk Vertegenwoordiger of het Kind, welke (i) wordt aangehouden bij een in de Europese Unie gevestigde bank die onder toezicht staat van een toezichthouder binnen de Europese Unie, en (ii) is gekoppeld aan het Kalffjes Account;
– Wettelijk Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) van het Kind.
2. De bepalingen van dit artikel 21 zijn van toepassing op het Kalffjes Account en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen). Alle andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing, tenzij daarvan in dit artikel 21 wordt afgeweken.
3. Een Wettelijk Vertegenwoordiger kan een Kalffjes Account openen als voldaan is aan de volgende eisen:
– De Wettelijk Vertegenwoordiger is de wettelijk vertegenwoordiger van het Kind waarvoor het Kalffjes Account wordt geopend;
– De Wettelijk Vertegenwoordiger is een natuurlijk persoon;
– De Wettelijk Vertegenwoordiger is tenminste 18 jaar oud;
– Het Kind heeft de leeftijd van 17 jaar nog niet bereikt;
– De Wettelijk Vertegenwoordiger heeft een geldige Tegenrekening opgegeven;
– De Wettelijk Vertegenwoordiger heeft toegang tot de gelden van het kind zonder wettelijke beperkingen; en
– De Wettelijk Vertegenwoordiger beschikt over een geverifieerd Account bij DK.
4. DK behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot het openen van een Kalffjes Account af te wijzen.
5. Het Kalffjes Account wordt gesloten op het moment dat het Account wordt gesloten. Voor dat geval biedt de Wettelijk Vertegenwoordiger aan DK reeds nu voor alsdan de op het Kalffjes Account aangehouden Posities aan tegen de op het moment van het sluiten van het Kalffjes Account geldende terugkoopprijzen. De Wettelijk Vertegenwoordiger geeft DK hierbij de volmacht namens hem alle rechtshandelingen te verrichten om tot uitvoering van de hiervoor bedoelde verkooptransactie te komen. Eventueel verschuldigde openstaande bedragen (bijvoorbeeld: opslagkosten) zullen door DK worden verrekend met de door DK te betalen koopprijs voor de Posities.
6. Bij het openen van een Kalffjes Account, bevestigt de Wettelijk Vertegenwoordiger dat hij/zij de wettelijke vertegenwoordiger is van het Kind voor wie het Kalffjes Account wordt geopend. DK behoudt zich het recht voor om documentatie te verlangen ter verificatie van het bestaan en de omvang van de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid.
7. Zolang de verificatie van de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het vorige lid nog niet ten genoegen van DK is voltooid, gelden aankopen door de Wettelijk Vertegenwoordiger op naam van het Kind als aankopen van de Wettelijk Vertegenwoordiger in diens hoedanigheid van Accounthouder en worden de aankopen mitsdien op diens Account geregistreerd. Na voltooiing van de verificatie, zullen de aankopen, in afwijking van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, worden overgedragen aan het Kind en als Positie op naam van het Kind worden geregistreerd.
8. Een Kalffjes Account staat op naam van het Kind, en het Kind is de uitsluitend rechthebbende van de Positie en het Kalffjes Account. Zolang het Kind minderjarig is, oefent de Wettelijk Vertegenwoordiger namens het Kind de rechten uit op grond van de wet.
9. De Wettelijk Vertegenwoordiger kan DK verzoeken om het Kind inzage te verstrekken in het Kalffjes Account.
10. Als het Kind naast de Wettelijk Vertegenwoordiger nog andere wettelijke vertegenwoordigers heeft, gaat DK ervan uit dat deze andere wettelijke vertegenwoordiger(s) instemt/instemmen met de opdrachten die zij van de Wettelijk Vertegenwoordiger heeft/hebben ontvangen. DK voert geen verificatie uit om te controleren of de andere wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming heeft/hebben gegeven voor het openen van het Kalffjes Account en de dienstverlening van DK.
11. Zodra het Kind meerderjarig wordt, is het Kind exclusief bevoegd om over de Positie op het Kalffjes Account te beschikken. Op dat moment blokkeert DK het Kalffjes Account en boekt de Positie over naar een nieuw Account op naam van het Kind. Voorafgaand aan deze overboeking dient het Kind zich te identificeren volgens de standaardprocedures van DK. De Wettelijk Vertegenwoordiger is gehouden een geldig e-mailadres op naam van het Kind aan DK te verstrekken, opdat DK het Kind om diens actuele contactgegevens kan verzoeken.
12. Een aankoop van Edelmetalen en/of de activering van een Spaarplan geschiedt ten laste van de Tegenrekening. Uitbetalingen in het kader van een verkoop van Edelmetalen worden overgemaakt naar de Tegenrekening.
13. De Wettelijk Vertegenwoordiger is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen met betrekking tot het Kalffjes Account over te dragen aan derden, te verpanden of anderen te machtigen om toegang te verkrijgen tot de Positie op het Kalffjes Account of om deze te beheren.
14. DK geeft geen juridisch of fiscaal advies met betrekking tot de juridische kwalificatie of fiscale gevolgen met betrekking tot het Kalffjes Account, in het kader daarvan verrichte rechtshandelingen, zoals de aankoop- en of verkoop van Edelmetalen, en daardoor eventueel ontstane vorderingen tussen de Wettelijk Vertegenwoordiger, het Kind en/of enige andere partij. Een ieder is gehouden zelf zo nodig juridisch en/of fiscaal advies in te winnen.
15. DK is gerechtigd de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het Kalffjes Account eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Wettelijk Vertegenwoordiger en het Kind in werking zodra hen de wijziging is meegedeeld. De Wettelijk Vertegenwoordiger heeft het recht binnen een maand na toezending van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst met betrekking tot het Kalffjes Account te ontbinden indien en voor zover de wijziging van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het Kalffjes Account tot gevolg heeft dat de door DK te leveren prestatie wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.

Open account Mijn D&K Klantenservice