Open voor orders

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Doijer & Kalff B.V.

1. Begrippen

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

b. Accounthouder: iedere partij die een overeenkomst terzake de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen met DK sluit. Indien sprake is van meerdere accounthouders ten aanzien van één Overeenkomst, dan zijn zij allen hoofdelijk gebonden;

c. Klager: indiener van een klacht;

d. Overeenkomst: enige overeenkomst tussen DK en Accounthouder tot  de in- en/of verkoop en opslag van Edelmetalen;

e. DK: Doijer & Kalff B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50429663, werkend onder AFM Vergunning met nummer 12041352;

f. Website: de door DK gebruikte website: www.doijerkalff.nl;

2. Indienen van een klacht

1. Klanten, of andere partijen, kunnen een klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen aan DK op het volgende adres: Doijer & Kalff B.V., s’Gravelandseweg 19, 1211 BN, Hilversum;

2. Bij het schrijven van deze brief, vragen wij de klager vriendelijk om in ieder   geval de volgende elementen van hun klacht te omschrijven:
A). Gegevens betreffende de identificatie van de klant,

B). Welke specifieke omstandigheid de klacht betreft,

C). Wanneer de klacht zich heeft voorgedaan,

D). Indien relevant: een referentie naar de van toepassing zijnde elementen van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Website, of andere relevante documentatie waarop de klager zich beroept.

E). Indien relevant: bewijsstukken waar klager zich op baseert.

F). De door de klager gewenste oplossing.

G). Adres waar klager een reactie op zijn klacht wenst te ontvangen.

3. Afdoening van een klacht

DK zal binnen 7 weken na ontvangst van de klacht, een onderbouwde reactie geven op de ingediende klacht; en – indien relevant – aangeven hoe DK de klacht af zal doen. DK zal deze reactie schriftelijk zenden naar het klager opgegeven adres (artikel 2, sub 2, sub E).

4. Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)

Conform de Algemene Voorwaarden van DK, zullen klachten waarbij het doorlopen van de Klachtenprocedure zoals beschreven in voorgaande artikelen niet tot een oplossing leidt, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (het Kifid) en beslecht door bindend advies overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie financiële Dienstverlening, bemiddeling en (bindend) advies.

Open account Mijn D&K Klantenservice